رویداد ها

1403/01/30 قدردانی از زحمات پرسنل آزمایشگاه با حضور مدیر مرکز

به مناسب 30 فروردین - روز آزمایشگاه - انجام شد.

قدردانی از زحمات پرسنل آزمایشگاه با حضور مدیر مرکز

1403/01/25  مدیر مرکز از زحمات مسئول واحد اداری به مناسبت 25 فروردین روز منابع انسانی قدردانی کرد.

تقدیر مدیر مرکز از مسئول واحد اداری به مناسبت 25 فروردین روز منابع انسانی

مدیر مرکز از زحمات مسئول واحد اداری به مناسبت 25 فروردین روز منابع انسانی قدردانی کرد.

1403/01/07 بازدید مدیر درمان معاونت درمان دانشگاه

بازدید مدیر درمان معاونت درمان دانشگاه از مرکز جامع درمان بیماری های خاص

بازدید مدیر درمان معاونت درمان دانشگاه

1402/12/21 طرح توسعه ی بخش دیالیز مرکز جامع درمان بیماری های خاص به بهره برداری رسید.

بهره برداری طرح توسعه ی بخش دیالیز با حضور رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

طرح توسعه ی بخش دیالیز مرکز جامع درمان بیماری های خاص به بهره برداری رسید.

1402/08/04 خانم فرشته سنجری مقدم در جمع منتخبین مسابقات شطرنج انتخابی المپیاد ورزشی بانوان علوم پزشکی بیرجند قرار گرفت.

بخش های مرکز